Veelgestelde vragen

Windpark Nieuwe Hemweg

 • Hoe groot is het windpark?

  Windpark Nieuwe Hemweg bestaat uit zes windmolens met een opgesteld vermogen van 13,2 MW. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van circa 10.000 Nederlandse huishoudens.

 • Waar komt dit windpark?

  Windpark Nieuwe Hemweg komt in Westpoort, het havengebied van Amsterdam. De zes nieuwe windmolens komen in de strook tussen de Westhavenweg en de Nieuwe Hemweg. Op deze kaart zie je waar de windmolens precies komen.

   

 • Waarom is dit een geschikte locatie voor een windpark?

  Vanwege de combinatie van industriële activiteiten is het gebied Westpoort heel geschikt voor de opwekking van windenergie. Ook waait het goed in dit gebied, omdat de zee relatief dichtbij is. De effecten van het windpark op de omgeving zijn, vanwege de industriële locatie, beperkt.

 • Uit hoeveel windmolens bestaat het windpark?

  Straks bestaat Windpark Nieuwe Hemweg uit zes windmolens. Op de locatie van dit nieuwe windpark stonden eerst acht windmolens. Die waren verouderd en hebben we verwijderd – net als de vier windmolens in het IJsselmeer bij Medemblik. Met de zes nieuwe windmolens wekken we meer energie op dan de twaalf oude windmolens.

  Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Noord-Holland: twee windmolens in de provincie verwijderen om één nieuwe te plaatsen.

 • Hoe hoog zijn de windmolens?

  De hoogte van windmolens wordt ook wel aangeduid met tiphoogte; het hoogste punt dat de wieken van de molen halen. De tiphoogte van de windmolens voor Windpark Nieuwe Hemweg is 150 meter. Hoger is niet toegestaan vanwege de nabijheid van Schiphol.

 • Welk type windmolen komt er in het windpark?

  Vattenfall selecteerde Vestas als leverancier voor de windmolens. Zij leveren windturbines van het type V100.

 • Hoeveel duurzame energie levert dit windpark?

  Windpark Nieuwe Hemweg levert duurzame energie voor ruim 10.000 huishoudens.

 • Wat is de levensduur van het windpark?

  Windpark Nieuwe Hemweg gaat 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat het windpark zo lang mogelijk mee gaat, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het windpark in de toekomst moeten afbreken, dan krijgen de windmolens mogelijk een tweede leven in het buitenland. Dit is ook gebeurd met de acht oude molens op deze locatie. Als dat niet lukt worden de windmolens door een gecertificeerd bedrijf ontmanteld en volgens de geldende regels van hergebruik verwerkt.

 • Waarom worden de windmolens vervangen?

  Windmolens van nu kunnen veel meer duurzame energie opwekken dan de windmolens die er stonden. Waar we vroeger een windmolen van 20 meter hoog bouwden, bouwen we nu op deze locatie windmolens met een tiphoogte van 150 meter. Hoe hoger de windmolens, hoe meer wind ze kunnen vangen. Na 25 tot 35 jaar zijn de materialen en de techniek zo verouderd, dat het beter is om een windpark af te breken.

 • Wanneer wordt de centrale die nu aan de Hemweg staat gesloten?

  Eind 2019 is de Hemwegcentrale gesloten. De centrale wordt ontmanteld en het terrein zal worden herontwikkeld tot fossielvrije hub voor de productie, doorvoer en opslag van energie en de ontwikkeling van CO2-vrije brandstoffen.

 • Wat is er gebeurd met de werknemers bij de Hemwegcentrale?

  Het grootste deel van het personeel heeft een andere functie gevonden binnen Vattenfall en werkt nu op andere productielocaties.

Ontwikkeling

 • Wie bepaalt dat dit windpark er komt?

  Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Amsterdam spannen zich al een aantal jaar in voor de uitbreiding van windenergie, specifiek in de omgeving Westpoort. De gemeente Amsterdam stelde in 2015 de duurzaamheidsagenda vast; zij wil een inhaalslag maken op dit gebied. Provincie Noord-Holland bepaalt uiteindelijk op welke locatie windparken mogen komen.

 • Waarom is er voor windenergie gekozen?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen flink verminderen. Daarom sloot zij o.a. het Klimaatakkoord (2019). In 2030 moet 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. Ook is afgesproken dat hernieuwbare energie op land (zoals wind- en zonprojecten) fors moet groeien.

 • Wie zijn de initiatiefnemers van dit windpark?

  Vattenfall en Wind Groep Holland zijn de initiatiefnemers voor de windmolens in havengebied Westpoort. Vattenfall bouwt Windpark Nieuwe Hemweg in nauwe samenwerking met NS, ProRail en andere belanghebbenden in de omgeving.

 • Wie is Vattenfall Nederland?

  Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

 • Waarom bouwt Vattenfall dit windpark?

  Onze missie is: binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk maken. Een van de manieren is door meer duurzame energie op te wekken. Daarom investeren we fors in windenergie.

 • Heeft Vattenfall ervaring met het bouwen van windparken?

  Vattenfall is één van de grootste producenten van windenergie. We bouwden en beheren 71 windparken in Europa; 51 hiervan staan op land en 20 op zee. Door onze jarenlange ervaring wekken we vandaag de dag op een veilige en betrouwbare manier de maximale hoeveelheid groene stroom op met onze windparken.

 • Hoe ziet de procedure voor het realiseren van een windpark eruit?

  Een windpark staat er niet zomaar, daar gaat een hele procedure aan vooraf. Er zijn vijf fasen te onderscheiden:
  1. Doelstelling en Structuurvisie Wind op Land – eerste klimaatakkoord
  2. Provinciale doelstelling Noord-Holland (dit windpark draagt hier met 13,2 MW aan bij)
  3. Voorontwerp inpassingsplan en MER gereed (zie ook volgende vraag)
  4. Ontwerp inpassingsplan en vergunning ter inzage
  5. Eventuele beroepsprocedure Raad van State (> 6 maanden)

 • Wat is een milieueffectrapportage (MER)?

  Om een omgevingsvergunningaanvraag in te kunnen dienen, moest Vattenfall een MER-beoordeling uitgevoerd hebben. Uit die rapportage bleek dat de milieueffecten beperkt zijn, waardoor een volledige MER niet noodzakelijk is. De MER-beoordeling van Windpark Nieuwe Hemweg volgt nog.

 • Wat is het beleid van de overheid ten aanzien van windenergie?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (2019).

Effecten

 • Op welke manier houdt Vattenfall rekening met de leefomgeving van dieren in de buurt van het windpark?

  Vogels broeden van half maart tot en met half augustus. Als de werkzaamheden binnen het broedseizoen vallen, voeren we deze alleen uit als we daar geen nesten van vogels mee verstoren of vernietigen. We hebben ook onderzocht wat de impact van dit windpark is op vleermuizen in dat gebied; die is minimaal. Volgens deskundigen zal maximaal één vleermuis per windmolen per jaar de wieken raken. Daarnaast treffen we maatregelen waardoor marterachtigen in het gebied zich kunnen verschuilen.

 • Kan ik te maken krijgen met slagschaduw?

  Omliggende bedrijven kunnen te maken krijgen met slagschaduw van Windpark Nieuwe Hemweg. Om aan de norm voor slagschaduw te voldoen, zal Vattenfall de windmolens automatisch stilzetten als dat nodig is. Daarnaast hebben we met alle omliggende bedrijven afgesproken dat we zonneschermen plaatsen als de slagschaduw als hinderlijk wordt ervaren door hun medewerkers.

 • Kan ik de windmolens horen als deze draaien?

  Bij weinig wind draait een windmolen langzaam. Dan is het geluid nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht drie neemt het geluid toe. Er staan geen woningen in de buurt die last zullen hebben van dit geluid. Er is namelijk vastgesteld hoeveel geluid van windmolens is toegestaan op de gevel van een woning. Daarvoor gebruiken we de speciale internationale maat Lden (Level day-evening-night). De norm die ’s nachts geldt is strenger dan voor overdag. Op de website van RVO vind je meer informatie over geluid en windmolens.

 • Kan mijn huis minder waard worden door windmolens in de omgeving?

  De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Uit dit onderzoek blijkt dat de plaatsing van windmolens binnen een straal van twee kilometer van een woning effect kan hebben op de woningprijs. De (mogelijke) daling is gemiddeld 1,4 procent voor huizen binnen twee kilometer van een windmolen. Dit percentage is lager voor woningen op grotere afstand. Voor Windpark Nieuwe Hemweg is dit niet relevant, omdat het windpark gelegen is in industrieel gebied.

 • Wat is het effect van windmolens op mijn gezondheid?

  Vanaf bepaalde geluidsniveaus kunnen gezondheidseffecten optreden. Om dat te voorkomen zijn er geluidsnormen door de Rijksoverheid bepaald waar we bij de bouw van windmolens aan moeten voldoen. Zo mag het geluid van een windmolen gemiddeld niet meer dan 47 dB Lden per jaar zijn op de gevel van woningen. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • Waarom komen er lichten op de windmolens?

  Om vliegveiligheid te waarborgen komt er een lamp op onze windmolens. Er zijn internationale regels en op basis daarvan bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting verplicht is.

 • Zorgt de bouw van de windmolens voor extra CO2-uitstoot?

  Bij de bouw van windmolens komt CO2 vrij. Wanneer de windmolens eenmaal draaien hebben we dat binnen drie tot zes maanden weer terugverdiend. Als we kijken naar de levensduur van een windmolen, 25 tot 30 jaar, dan wordt dat dubbel en dwars terugverdiend. Daarna levert een windmolen 25 tot 30 jaar duurzame energie op.

Bouw

 • Wanneer start de bouw van het windpark?

  De bouw van Windpark Nieuwe Hemweg start in het voorjaar van 2020. Bekijk de planning voor meer informatie.

 • Wie bouwt dit windpark?

  Vattenfall is initiatiefnemer van Windpark Nieuwe Hemweg. Aannemer Van Hattum en Blankevoort gaat het windpark aanleggen. En fabrikant Vestas gaat de windmolens leveren en opbouwen.

 • Hoe lang gaat de bouw van dit windpark duren?

  De bouw van Windpark Nieuwe Hemweg duurt ruim een jaar. De exacte voortgang hangt af van weersomstandigheden, beschikbaarheid en levering van materialen en mogelijke onvoorziene zaken. Denk aan het niet bereikbaar zijn van een deel van het terrein of aanvoerroute. Bekijk hier de planning.

 • Wat doen we met oude windmolens?

  Vattenfall en haar partner Wind Groep Holland hebben de acht oude windmolens en funderingen al verwijderd in dit gebied. Ook hebben we vier oude windmolens verwijderd uit het IJsselmeer, in de buurt van Medemblik. Een deel van deze windmolens kreeg een tweede leven in het buitenland.

Participatie

 • Waar kan ik als omliggend bedrijf over meebeslissen?

  Samen met omliggende bedrijven hebben we bekeken hoe zij te maken krijgen met de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg. Tijdens de hijswerkzaamheden moeten we, in de periode van zes weken, de Nieuwe Hemweg een aantal keer gedurende een uur afsluiten. Hierover zijn we met omliggende bedrijven in gesprek gegaan. We sluiten de weg bijvoorbeeld alleen af buiten de spits.

  In de meeste gevallen is de Westhavenweg een goed alternatief als route naar de bedrijven. Voor een aantal bedrijven is dit niet het geval. Met hen overleggen we om tot een maatwerkoplossing te komen. Daarnaast krijgen deze bedrijven de mogelijkheid om duurzame stroom van Windpark Nieuwe Hemweg af te nemen. Ook biedt Vattenfall zonwering aan, als een bedrijf aangeeft last te hebben van slagschaduw.

 • Op welke manier profiteert de hele omgeving van dit windpark?

  We sponsoren samen met Wind Groep Holland zes kinderboerderijen: vijf in Amsterdam en één in Zaanstad. Ook wordt de groene stroom die dit windpark oplevert via Vattenfall aangeboden aan klanten van NS en aan lokale bedrijven. Informatie hierover volgt in de loop van 2020.

 • Welke afspraken zijn er gemaakt met grondeigenaren?

  De grond waarop de nieuwe funderingen en kraanopstelplaatsen komen blijft eigendom van NS. De grond daaromheen wordt eigendom van ProRail. Samen met hen én andere stakeholders is nauw overleg om veiligheid te waarborgen.

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.


Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot Brittannië, Frankrijk en Noorwegen werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.